Dark
Sötét
Background
Háttér
Use my Windows accent colour
Használja a Windows kiemelőszínt
Printables
Nyomtatható
Download
Letöltés
Discovered
Felfedezés éve
BC
i. e.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Az elemek periódusos rendszere minden részletre kiterjedő és hasznos információt nyújt az elemekről egy helyen.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Kattintson egy elemre, ha többet szeretne megtudni a tulajdonságairól, történetéről, nevének eredetéről, alkalmazásairól, kockázatairól és az elektronhéj-diagramjáról.
Visually pleasing colour coded table
Megnyerő színkódos táblázat
Simple fluid design and has lots of details
Egyszerű, letisztult stílus és sok-sok részletes információ
Detailed description for each element
Minden részletre kiterjedő leírás az egyes elemekről
View the list of all elements in the alphabetical order
Lista az összes elemről ábécé sorrendben
Electron shell diagram and image for each element
Elektronhéj-diagram és képek az egyes elemekről
Compare the properties of 2 elements
Két elem tulajdonságainak összehasonlítása
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Elemek keresése vegyjel, rendszám és név alapján
Detailed information on major isotopes
Részletes információk a főbb izotópokról
Links to informative websites for further study
Hasznos linkek további információkért
Works offline, no internet connection required
Offline, internetkapcsolat nélkül is működik
Interactive periodic table of the chemical elements
Kémiai elemek interaktív periódusos rendszere
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Tulajdonságok, előzmények, név eredete, tények, alkalmazások, izotópok, elektronkonfiguráció, kristályszerkezet, veszélyek és egyebek
Group
Csoport
Period
Periódus
Block
Mező
Store
Bolt
Image
Kép
More Images
Több kép
Properties
Tulajdonságok
Applications
Felhasználás
History
Története
General Properties
Általános Tulajdonságok
Physical Properties
Fizikai Tulajdonságok
Atomic Properties
Atomi Tulajdonságok
Main Applications
Fő Alkalmazásai
Important Links
Fontos Linkek
Appearance
Megjelenés
Shortcuts
Gyorsbillentyűk
Suggestions
Javaslatok
More
Több
Style
Stílus
Website
Webhelye
Table Width
Táblázat szélesség
Sort by number
Atomszám szerinti sorrend
Sort by name
Név szerinti sorrend
Sort by symbol
Vegyjel szerinti sorrend
Name
Név
Symbol
Vegyjel
Atomic Number
Rendszám
Atomic Weight
Atomtömeg
Mass Number
Tömegszám

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.