Dark
Koyu
Background
Arka plan
Use my Windows accent colour
Sistem rengini kullan
Printables
Yazdırılabilir
Download
İndir
Discovered
Keşif tarihi
BC
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Elementler: Periyodik Cetvel bütün elementler hakkındaki kapsamlı ve yararlı bilgileri bir araya toplamaktadır.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Elementin özellikleri, tarihi, köken adı, resimleri, uygulama alanları, tehlikeleri ve elektron dizilim tablosu hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için bir elemente tıklayın.
Visually pleasing colour coded table
Göze hitap eden renk kodlu tablo
Simple fluid design and has lots of details
Basit akışkan tasarımı ve birçok detayı var
Detailed description for each element
Her bir elementin ayrıntılı tanımı
View the list of all elements in the alphabetical order
Bütün elementleri alfabetik sırada listeli olarak görüntüleyin
Electron shell diagram and image for each element
Elektron dağılım şeması ve her bir elementin resmi
Compare the properties of 2 elements
2 elementin özelliklerini kıyaslayın
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Elementleri sembolleri, atom numarası ya da adına göre arayın
Detailed information on major isotopes
Önemli izotoplar hakkında detaylı bilgiler
Links to informative websites for further study
Derin bir araştırma için bilgi bazlı sitelere bağlantılar
Works offline, no internet connection required
Çevrimdışı çalışır, internet bağlantısı gerekli değildir
Interactive periodic table of the chemical elements
Kimyasal elementlerin interaktif periyodik tablosu
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Özellikler, tarihçe, isim kökeni, bilgiler, uygulamalar, izotoplar, elektron dizilimi, kristal yapı, riskler ve daha fazlası
Group
Grup
Period
Periyot
Block
Blok
Store
Mağaza
Image
Resim
More Images
Diğer resimler
Properties
Özellikler
Applications
Uygulamalar
History
Tarihi
General Properties
Temel Özellikleri
Physical Properties
Fiziksel Özellikleri
Atomic Properties
Atom Özellikleri
Main Applications
Genel Uygulamalar
Important Links
Önemli Bağlantılar
Appearance
Görünüm
Shortcuts
Kısayollar
Suggestions
Öneriler
More
Daha fazla
Style
Stil
Website
Web sitesi
Table Width
Tablo Genişliği
Sort by number
Numaraya göre sınıflandır
Sort by name
Isme göre sınıflandır
Sort by symbol
Sembole göre sınıflandır
Name
İsim
Symbol
Sembol
Atomic Number
Atom numarası
Atomic Weight
Atom ağırlığı
Mass Number
Kütle Numarası

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.