Dark
Donker
Background
Achtergrond
Use my Windows accent colour
Gebruik mijn Windows accentkleur
Printables
Afdrukversies
Download
Download
Discovered
Ontdekt
BC
VC
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Elementen: Het Periodiek Systeem levert op één plaats uitgebreide en bruikbare informatie over de chemische elementen.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Klik op een element om meer te weten te komen over de eigenschappen, historie, oorsprong van de naam, afbeeldingen, toepassingen, gevaren en electronenschildiagram voor elk element.
Visually pleasing colour coded table
Visueel aantrekkelijke kleurgecodeerde tabel
Simple fluid design and has lots of details
Eenvoudig vloeiend design en veel details
Detailed description for each element
Gedetailleerde beschrijving voor elk element
View the list of all elements in the alphabetical order
Belijk de lijst van alle elementen in alfabetische volgorde
Electron shell diagram and image for each element
Electronenschildiagram en afbeelding voor elk element
Compare the properties of 2 elements
Vergelijk de eigenschappen van 2 elementen
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Zoek naar element op basis van symbool, atoomnummer of naam
Detailed information on major isotopes
Gedetailleerde informatie over hoofdisotopen
Links to informative websites for further study
Links naar informatieve websites voor verdere studie
Works offline, no internet connection required
Werkt offline, geen internetverbinding nodig
Interactive periodic table of the chemical elements
Interactief periodiek systeem van de chemische elementen
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Eigenschappen, geschiedenis, oorsprong van de naamnaam, feiten, toepassingen, isotopen, elektronenconfiguratie, kristalstructuur, gevaren en meer
Group
Groep
Period
Periode
Block
Blok
Store
Store
Image
Afbeelding
More Images
Meer afbeeldingen
Properties
Eigenschappen
Applications
Toepassingen
History
Historie
General Properties
Algemene Eigenschappen
Physical Properties
Fysieke Eigenschappen
Atomic Properties
Atoomeigenschappen
Main Applications
Hoofdtoepassingen
Important Links
Belangrijke Links
Appearance
Uiterlijk
Shortcuts
Snelkoppelingen
Suggestions
Suggesties
More
Meer
Style
Stijl
Website
Website
Table Width
Tabel breedte
Sort by number
Sorteer op nummer
Sort by name
Sorteer op naam
Sort by symbol
Sorteer op symbool
Name
Naam
Symbol
Symbool
Atomic Number
Atoomnummer
Atomic Weight
Atomair gewicht
Mass Number
Massa Getal

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.