Tmavý
Dunkel
Pozadie
Hintergrund
Použiť farbu môjho systému Windows
Benutze meine Windows-Farbauswahl
Vytlačiteľné
Druckbare Inhalte
Stiahnuť
Download
Dátum objavenia
Entdeckt
pred Kr.
v.Chr.
Prvky: Periodická tabuľka poskytuje obsiahle a užitočné informácie o chemických prvkoch, všetko na jednom mieste.
Elemente: Das Periodensystem enthält fundierte und nützliche Informationen zu allen chemischen Elementen an einem Ort.
Kliknite na prvok pre viac informácii ohľadne vlastností, histórie, pôvodu názvu, obrázkov, použití, rizík a diagramu elektrónového obalu pre každý prvok.
Klicken Sie auf ein Element für weitere Informationen wie Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Bilder, Anwendungen, Gefahren und Elektronenkonfiguration.
Vizuálne príjemná a farebne odlíšená tabuľka
Einfache farbkodierte Elementtabelle
Jednoduchá tekutinová štruktúra a má veľa detailov
Ansprechendes Design mit vielen Informationen
Detailný popis pre každý prvok
Detaillierte Beschreibung für jedes Element
Pozrieť zoznam všetkých prvkov v abecednom poradí
Liste der Elemente nach alphabetischer Ordnung
Diagram elektrónového obalu a obrázok každého prvku
Elektronenkonfiguration und Bild für jedes Element
Porovnať vlastnosti 2 prvkov
Vergleiche die Eigenschaften von 2 Elementen
Hľadať prvky pomocou značky, protónového čísla alebo názvu
Suchen Sie Elemente nach Elementsymbol, Ordnungszahl oder Name
Detailné informácie hlavných izotopov
Detaillierte Informationen zu den Hauptisotopen
Odkazy na informačné webové stránky pre ďalšie štúdium
Links zu informativen, weiterführenden Internetseiten
Pracuje offline, internetové pripojenie nie je požadované
Arbeitet auch offline - es wird keine Internetverbindung benötigt
Interaktívna periodická tabuľka chemických prvkov
Interaktives Periodensystem der chemischen Elemente
Vlastnosti, história, pôvod názvu, fakty, aplikácie, izotopy, konfigurácia elektrónov, kryštalická štruktúra, riziká a ďalšie
Eigenschaften, Geschichte, Namensherkunft, Fakten, Anwendungen, Isotope, Elektronenkonfiguration, Kristallstruktur, Gefahren und mehr
Skupina
Gruppe
Perióda
Periode
Orbitál
Block
Obchod
Handel
Obrázok
Bild
Viac obrázkov
Weitere Bilder
Vlastnosti
Eigenschaften
Aplikácie
Anwendung
História
Geschichte
Hlavné vlastnosti
Generelle Eigenschaften
Fyzikálne vlastnosti
Physikalische Eigenschaften
Atómové vlastnosti
Atomeigenschaften
Hlavné použitia
Hauptanwendungen
Dôležité odkazy
Wichtige Links
Vzhľad
Erscheinungsbild
Skratky
Tastenkürzel
Návrhy
Vorschläge
Viac
Mehr
Štýl
Darstellung
Webová lokalita
Website
Šírka tabuľky
Tischbreite
Zoradiť podľa čísla
Nach Zahlen sortiert
Zoradiť podľa názvu
Nach Name sortiert
Zoradiť podľa symbolu
Nach Elementsymbol sortiert
Názov
Name
Značka
Elementsymbol
Protónové číslo
Ordnungszahl
Atómová hmotnosť
Atommasse
Hmotnostné číslo
Massenzahl

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.