Elements: La Taula Periòdica
元素周期表
Taula Periòdica
周期表
Casa
ホーム
Comparar
比較する
Configuració
設定
Llista
リスト
Traduir
翻訳する
Traducció
翻訳
Quant a
アプリについて
General
総合
Versió
バージョン
Desenvolupat per Naveen Cs
このアプリケーションはNaveen CSによって開発されました
Crèdits
謝辞
Cerca
検索
Ajuda'ns a traduir aquesta aplicació per al seu idioma
このアプリをあなたの国の言語に翻訳するのを手伝ってくれませんか?
Idioma
言語
Idioma compatible
サポートされる言語
Idioma del sistema
システム言語
Per favor, reinicie l'aplicació per a cambiar l'idioma
言語を切り替えるために再起動します
Política de Privadesa
個人情報保護方針
Aquesta aplicació no recull ni emmagatzema ninguna dada d'usuari
当アプリは、ユーザーデータを収集または保存しません。
No hi ha elements que satifaguen els seus criteris de cerca
検索結果なし
Resultats per a
検索結果
element
元素
elements
元素
Valoració
レート
Contacte
問い合わせ
Millorar
アップグレード
Actualitzar a funcions addicionals
新機能のためのアップグレード
Característiques
機能
Gaudint de l'aplicació?
アプリを楽しみます?
L'agradaria la nostra taxa d'aplicació 5 estrel·les a la botiga
私たちのアプリケーションをストアで5つ星評価にしてくれたら私たちはあなたを愛します
Envia
送信
Envieu suggeriments
フィードバックの送信
Per favor, adquireixi l'actualització per a obtindre les característiques a continuació
以下の機能を利用するには、アップグレードをしてください
Eliminar tots els anuncis
すべての広告を消す
Definir fons de pantalla
背景を設定する
Veure informació detallada sobre els isòtops
同位体の詳細を見る
Veure les imatges per cada element
元素の画像をもっと見る
Personalitza l'apariència de la taula periòdica
周期表の見た目をカスタマイズする
Modifiqueu les tecles de mètode abreviat per a la navegació de la pàgina
ページナビゲーションのショートカットキーを変更する。
* Disponible amb la millora
* アップグレードで利用可能
Parli'ns de la seva experiència o suggereixi com podem fer-ho millor
あなたの経験について教えてください
Cerca
閉じる
Activat
オン
Desactivat
オフ
Crèdits de les imatges
画像の出典
Notes de la versió
バージョン メモ
Tema
テーマ
Lleuger
ライト

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.