Oscur
暗黑
Fons
背景
Utilitzar el meu accent de color de Windows
使用操作系统主题色
Descobert
发现时间
aC
公元前
Elements: La Taula Periòdica proporciona informació completa i útil sobre els elements químics en un sol lloc.
元素:周期表 将全面且有用的化学元素信息一次全部呈现。
Feu clic en un element per saber més sobre el diagrama de propietats, la història, l'origen del nom, imatges, aplicacions, riscos i capa d'electrons de cada element.
点击一个元素符号去了解更多的关于其性质,历史,名字来源,图片,应用,危险性和电子壳层分布的shi'y图片。
Taula visualment color agradable codificat
令人视觉愉悦的彩色表格
Disseny fluid simple i té un munt de detalls
简单流畅的设计和丰富的信息
Descripció detallada per cada element
每个元素的详细描述
Mira la llista de tots els elements en ordre alfabètic
使用字母表顺序来浏览元素
Diagrama d'electrons i imatge per cada element
每个元素的电子壳层分布示意图
Compara les propietats de dos elements
在一个表格中比较两种元素的性质
Cerqueu els elements amb el seu símbol, nombre atòmic o nom
用符号,原子序数或者名称来搜索元素
Informació detallada sobre isòtops importants
主同位素的详细信息
Enllaços a llocs web informatius per a futurs estudis
详情网站的超链接以便进一步学习
Funciona sense connexió, no cal connexió a Internet
离线运行,无需网络连接
Grup
Període
周期
Bloc
Imatge
图片
Més imatges
更多图片
Propietats
性质
Aplicacions
用途
Història
历史
Propietats Generals
概况
Propietats Físiques
物理性质
Propietats Atòmiques
原子性质
Aplicacions principals
用途
Enllaços Externs
参考资料
Aparença
外观
Dreceres
快捷键
Més
更多
Lloc web
网站
Amplada de la taula
表格宽度
Ordena per nombre
按原子序数排序
Ordena per nom
按元素名称排序
Ordena per símbol
按元素符号排序
Nom
名称
Símbol
符号
Nombre atòmic
原子序数
Massa atòmica
相对原子质量

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.