π.Χ.
av. J.-C.
Ομάδα
Groupe
Περίοδος
Période
Τομέας
Bloc
Ιστορία
Histoire
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Liens Externes
Περισσότερα
Plus
Τοποθεσία web
Site web
Όνομα
Nom
Σύμβολο
Symbole
Ατομικός Αριθμός
Numéro atomique
Ατομικό βάρος
Masse atomique

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.