σκοτεινο
Темные
φοντο
Фон
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
Использовать акцентный цвет Windows
Εκτυπώσιμα
Печатные версии
κατεβαστε
Скачать
ανακαλύψτε
Открытие
π.Χ.
г. до н.э
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
Элементы: Периодическая Таблица обеспечивает всестороннюю и полезную информацию о химических элементах, собранную в одном месте.
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
Кликните на элементе чтобы узнать свойства, историю, происхождение, изображения, применение, опасность и диаграмму электронной оболочки для каждого элемента.
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
Визуально приятный цвет кодированной таблицы
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
Простой дизайн жидкости и больше подробностей
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
Подробное описание для каждого элемента
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
Показывать список всех элементов в алфавитном порядке
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
Диаграмма электронной оболочки и изображение для каждого элемента
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
Сравнить свойства двух элементов
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
Поиск элемента, используя его символ, атомный номер или имя
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
Детальная информация об основных изотопах
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
Ссылки на информационные веб-сайты для дальнейшего изучения
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
Работать без сети, не требуется подключение к Интернету
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
Интерактивная периодическая таблица химических элементов
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
Свойства, история, происхождение названия, факты, применение, изотопы, электронная конфигурация, кристаллическая структура, опасности и прочее
Ομάδα
Группа
Περίοδος
Период
Τομέας
Блок
αποθηκη
Магазин
εικόνα
Изображение
περισσότερες εικόνες
Больше изображений
Ιδιότητες
Свойства
εφαρμογές
Применения
Ιστορία
История
Γενικές Ιδιότητες
Главные Свойства
φυσικές ιδιότητες
Физические Свойства
ατομικές ιδιότητες
Атомные Свойства
κυρίες εφαρμογές
Основное Применение
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Важные Ссылки
εμφάνιση
Внешний вид
Συντομεύσεις
Ярлыки
προτασεις
Предложения
Περισσότερα
Дополнительно
στιλ
Вид
Τοποθεσία web
Веб-сайт
Πλάτος πίνακα
Ширина Таблицы
Ταξινόμηση κατά αριθμό
Сортировка по Числу
ταξινόμηση κατά όνομα
Сортировка по Названию
ταξινόμηση κατά σύμβολο
Сортировка по Символу
Όνομα
Имя
Σύμβολο
Символ
Ατομικός Αριθμός
Атомный номер
Ατομικό βάρος
Атомный вес
αριθμός μάζας
Массовое число

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.