σκοτεινο
Dark
φοντο
Background
Χρησιμοποιήστε το χρώμα προφοράς των Windows
Use my Windows accent color
Εκτυπώσιμα
Printables
κατεβαστε
Download
ανακαλύψτε
Discovered
π.Χ.
BC
Στοιχεία: Ο Περιοδικός Πίνακας παρέχει περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες για τα χημικά στοιχεία όλα σε ένα μέρος.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Κάντε κλικ σε ένα στοιχείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες, το ιστορικό, την προέλευση του ονόματος, τις εικόνες, τις εφαρμογές, τους κινδύνους και το διάγραμμα κελύφους ηλεκτρονίων κάθε στοιχείου.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Οπτικά ευχάριστος πινακας με χρωματική κωδικοποίηση
Visually pleasing color coded table
Απλή ρευστή σχεδίαση και έχει πολλές λεπτομέρειες
Simple fluid design and has lots of details
λεπτομερείς περιγραφή για το κάθε στοιχειο
Detailed description for each element
δείτε την λίστα των στοιχειών με αλφαβητική σειρά
View the list of all elements in the alphabetical order
Διάγραμμα και εικόνα κελύφους ηλεκτρονίων για κάθε στοιχείο
Electron shell diagram and image for each element
σύγκρινε τις λειτουργίες αυτων των 2 στοιχείων
Compare the properties of 2 elements
αναζήτησε τα στοιχεία χρησιμοποιώντας το σύμβολο, τον ατομικο αριθμο η το όνομα
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Λεπτομερείς πληροφορίες για τα κύρια ισότοπα
Detailed information on major isotopes
Σύνδεσμοι σε ενημερωτικούς ιστότοπους για περαιτέρω μελέτη
Links to informative websites for further study
Λειτουργεί εκτός σύνδεσης, δεν απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο
Works offline, no internet connection required
Διαδραστικός περιοδικός πίνακας των χημικών στοιχείων
Interactive periodic table of the chemical elements
Ιδιότητες, ιστορία, προέλευση ονόματος, γεγονότα, εφαρμογές, ισότοπα, ηλεκτρονική διαμόρφωση, κρυσταλλική δομή, κίνδυνοι και άλλα
Properties, history, name origin, facts, applications, isotopes, electronic configuation, crystal structure, hazards and more
Ομάδα
Group
Περίοδος
Period
Τομέας
Block
αποθηκη
Store
εικόνα
Image
περισσότερες εικόνες
More Images
Ιδιότητες
Properties
εφαρμογές
Applications
Ιστορία
History
Γενικές Ιδιότητες
General Properties
φυσικές ιδιότητες
Physical Properties
ατομικές ιδιότητες
Atomic Properties
κυρίες εφαρμογές
Main Applications
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Important Links
εμφάνιση
Appearance
Συντομεύσεις
Shortcuts
προτασεις
Suggestions
Περισσότερα
More
στιλ
Style
Τοποθεσία web
Website
Πλάτος πίνακα
Table Width
Ταξινόμηση κατά αριθμό
Sort by number
ταξινόμηση κατά όνομα
Sort by name
ταξινόμηση κατά σύμβολο
Sort by symbol
Όνομα
Name
Σύμβολο
Symbol
Ατομικός Αριθμός
Atomic Number
Ατομικό βάρος
Atomic Weight
αριθμός μάζας
Mass Number

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.