Tmavý
Dark
Pozadí
Background
Použít výchozí barvu v systému Windows
Use my Windows accent color
Objeveno
Discovered
př. n. l.
BC
Prvky: Periodická Tabulka zobrazuje informace o všech prvcích periodické tabulky.
Elements: The Periodic Table provides comprehensive and useful information about the chemical elements all in one place.
Klepnutím na prvek se dozvíte více o vlastnostech, historii, původu názvu, obrázcích, aplikacích, nebezpečích a elektronových obalech každého prvku.
Click on an element to know more about the properties, history, name origin, images, applications, hazards and electron shell diagram of each element.
Vizuálně uspokojivá barevná tabulka
Visually pleasing color coded table
Jednoduchý plynulý design se spoustou detailů
Simple fluid design and has lots of details
Detalní popis každého prvku
Detailed description for each element
Zobrazite list všech prvků v abecedním pořadí
View the list of all elements in the alphabetical order
Schéma elektronového obalu a obrázek pro každý prvek
Electron shell diagram and image for each element
Srovnejte vlasnosti 2 prvků
Compare the properties of 2 elements
Hledejte prvek pomocí značky, atomového čísla nebo jména
Search for the elements using their symbol, atomic number or name
Detailní informace pro hlavní izotopy
Detailed information on major isotopes
Odkazy na informační stránky pro další studii
Links to informative websites for further study
Funguje offline, není potřeba internetové připojení
Works offline, no internet connection required
Skupina
Group
Perioda
Period
Blok
Block
Obrázek
Image
Další obrázky
More Images
Vlastnosti
Properties
Aplikace
Applications
Historie
History
Hlavní vlastnosti
General Properties
Fyzické vlastnosti
Physical Properties
Atomové vlastnosti
Atomic Properties
Hlavní využití
Main Applications
Externí odkazy
Important Links
Vzhled
Appearance
Zkratky
Shortcuts
Víc
More
Webová stránka
Website
Šířka tabulky
Table Width
Řadit dle čísla
Sort by number
Řadit dle jména
Sort by name
Řadit dle značky
Sort by symbol
Název
Name
Značka
Symbol
Atomové číslo
Atomic Number
Atomová hmotnost
Atomic Weight

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.