Hydroxide
ஐதரொட்சைட்
Sulfite
சல்பைட்
Sulfate
சல்பேற்
Carbonate
கார்பனேற்
Nitrite
நைத்திரைற்
Nitrate
நைத்திரேற்
Phosphate
பொசுப்பேற்று
Cyanide
சயனைட்
Cyanate
சயநேட்
Thiocyanate
தியோசயனேற்
Dichromate
டைக்ரோமேற்
Oxide
ஒக்சைட்
English
ஆங்கிலம்
Spanish
ஸ்பானிஷ்
Portuguese
போர்த்துக்கேய மொழி
French
பிரெஞ்சு
Russian
ருஷிய மொழி
Belarusian
பெலாருசிய மொழி
Indonesian
இந்தோனேசிய மொழி
Slovak
ஸ்லோவக்
Czech
செக்
Italian
இத்தாலிய மொழி
Hungarian
ஹங்கேரிய மொழி
German
ஜேர்மன் மொழி
Japanese
ஜப்பானிய மொழி
Polish
பொலிஷ் மொழி
Turkish
துருக்கிய மொழி
Norwegian
நோர்வே மொழி
Albanian
அல்பானிய மொழி
Arabic
அராபிய மொழி
Azerbaijani
அசர்பைஜானிய மொழி
Bulgarian
பல்கேரிய மொழி
Catalan
காட்டலான் மொழி
Chinese (Simplified)
எளிய சீனமொழி
Chinese (Traditional)
பாரம்பரிய சீனமொழி
Croatian
குரேஷிய மொழி
Danish
டானிய மொழி
Dutch
டச்சு மொழி
Estonian
எஸ்டொனிய மொழி
Filipino
பிலிப்பைன்ஸ் மொழி
Finnish
பின்லாந்து மொழி
Greek
கிரேக்க மொழி
Hebrew
இஸ்ரேலிய மொழி
Hindi
ஹிந்தி
Kazakh
கசகஸ்தான் மொழி
Korean
கொரிய மொழி
Latvian
லத்துவியன் மொழி
Lithuanian
லித்துவானிய மொழி
Macedonian
மசிடோனிய மொழி
Malay
மலாய மொழி

Periodic Table invites you to become a translator to help them translate their General Terms project.

Sign up for free or login to start contributing.